Aneta Janiak-Olejnik

Modele me kryq

Klasifikimi i pllakave bëhet sipas këtyre kritereve: Pllakat NUK duhen ngjitur në Rast se Temperatura është ndër 5 ° c ose në Raste lagështie. Trashësia e llaçit duhet të jetë JO më Pak se 15 mm. Llaçi në Raste se përdoret për veshjen e mureve të jashtme duhet të jetë rezistent ndaj ngricës dhe koefiçienti i marrjes së UJIT në% të jetë < 3%. Po ashtu, llaçi duhet t`i plotësojë kriteret e ruajtjes së ngrohjes dhe të rezistencës kundër zërit. Procesi i shtrimit të pllakave perfshin: transportin e pllakave, bojakut dhe kollës nga Kati përdhe Deri në Vendin e vendosjes. Fugat nëpër qoshe dhe lidhje të mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elaske (si PSH Silikon). Baza në të cilën ngjiten pllakat e tipeve të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe të jetë e qëndrueshme. . https://www.kadinlarinsesi.com/Erkek-cocuk-El-orgusu-hirka-… Fugat e pllakave duhet të jenë paralele me muret e ndërtesës. Prerja e pllakave duhet të bëhet sa më afër murit, po ashtu duhet që pllakat e Prera të jenë sa më të mëdha.

Përsa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t`u permbahen këtyre kushteve: për veshjen e mureve me Liman prej materialeve të ndryshme duhet menduar se për çfarë Muri bëhet fjalë. Muret duhet të ndahen në Mure të dhe te jashtme. Për këtë duhet që përpara fillimit të Punës, kontraktori të paraqesë Tek Supervizori DISA shembuj pllakash, së bashku me çertifikatën e pneu të prodhimit dhe Vetëm pas aprovimit nga Ana e TIJ realizohet shtrimi i Tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi. NUK duhen përdorur materiale, të cilët ngrijnë Kur Temperatura është ndër 5 ° c ose pllakat të ngjiten në sipërfaqe të ngrirë. Udhëzimet e prodhuesit, përsa i përket kërkesave të materialeve në Temperatura të Larta ose të Ulta, duhet të plotësohen. Në Fund kryhet Kontrolli perfundimtar i blintusve te dyerve dhe pastrimi i plotë i pllakës. Pasi realizohen këto procese Fillon mbushja e fugave me bojak.. Shtrimi i dyshemeve me Liman granili duhet t`u përmbahet këtyre kushteve: pllakat duhen zgjedhur për secilin ambiant, duc marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ATO duhet t`i përmbushin. Kriteret e lartpërmendura Mund të ndihmojnë në zgjedhjen e Tyre.

Tolerancat e shtrimit duhet të plotësojnë këto kushte: në një distancë prej 2 Metrash lejohet një devijim në lartësi max. +/-3 mm.. Veshja në muret e banjove realizohet me Koll dhe këndore plastike në qoshet sipas zgjedhjeve të klientit. https://www.theslowroasteditalian.com/…/sweet-potato-casser… < 3 Shtrimi i pllakave Mund të realizohet në modèle këndëdrejtë ose Diagonal sipas kërkesës së klientit dhe me kryqe nga 2 mm Deri në 5 mm. më pas realizohet vendosja e blintusve Duke e prerë pllaev sipas dimensioneve të kërkuara nga Projekti. Pasi realizohen këto procese Fillon mbushja e fugave me bojak. Për secilën sipërfaqe 30 m ² të veshur me Liman të ndryshme, është e nevojshme vendosja e fugave lëvizëse. Në Ambientet me lagështirë (banjo e dushe) duhet të vendosen Liman të klasës I, që e kanë koefiçientin e marrjes së UJIT < 3%. Mbasi të thahet llaçi ose Kolli, duhet që fugat e planifikuara, të mbushen me një Material të posaçëm (bojak). Shtresa e pllakave bëhet me Llaç Bastard të trashësisë 2 cm. Pllakat PASI vendosen në shtresen e llaçit të parapërgatitur, MBAS tharjes, në JO më Pak se 24 orë duhet të mbushin fugat me një Material të posaçëm (bojak).

Pas mbushjes së fugave ndërmjet pllakave, ATA duhet pastruar nga pluhuri dhe materiali je fugave. Po ashtu, duhet marrë parasysh materiali prej së cilës është ndërtuar Muri (kartongips, Betoni, Mure me Tulla, ETJ Ngjitja e pllakave me kollë, bëhet Kur sipërfaqja e bazës mbajtëse është e drejtë.